1% podatku dla Zuzi

Zespół Szkół nr 2

ul. Szczuczyńska 3
tel. (61) 29-215-59
64-500 Szamotuły
Regon: 000100078
NIP: 787-10-30-195
zsnr2szamotuly@onet.pl

Historia naszej szkoły

0540srczPoczątki szkoły szamotulskiej sięgają roku 1877. Wtedy właśnie powstała we Wschowie niemiecka średnia szkoła rolnicza, którą finansował rząd. Jednakże z braku kandydatów szkołę przeniesiono 7 kwietnia 1880 r. do Szamotuł. Przez dwa kolejne lata mieściła się w domu rodziny Sroczyńskich przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej, potem w nowo wybudowanym przez miasto budynku przy ulicy Piotra Skargi

Szkoła wychowywała przyszłych rolników i starała się dać im równocześnie wykształcenie ogólne. Początkowo zakładano, że szkoła będzie kształcić synów mało- i średniorolnych chłopów na samodzielnych gospodarzy i częściowo tylko urzędników gospodarczych dla większej własności ziemskiej.Do szkoły napływała jednak przeważnie młodzież mieszczańska i inteligencka,  która  uległa odsiewom w szkołach ogólnokształcących.

Pod  względem  organizacji  i  poziomu  nauczania  szkoła w Szamotułach przypominała szkołę realną o sześciu klasach. Trzy pierwsze klasy miały charakter przygotowawczy, dawały wiedzę ogólna i odpowiadały zakresem materiału niższym klasom gimnazjum lub szkoły realnej. W ostatnich trzech klasach, zwanych zawodowymi wykładane były między innymi zagadnienia związane z produkcją roślinną, produkcją zwierzęcą i organizacją gospodarstw.

Duży nacisk położony był   wtych   klasach  również na nauczanie przedmiotów przyrodniczych, stanowiących podstawę wykształcenia rolniczego, jak botanika, zoologia, fizyka, chemia i mineralogia. W klasie programowo najwyższej wykładano także  naukę o gospodarstwie, naukę o przedsiębiorstwie oraz wprowadzono mierzenie pola i rysowanie planów.

jed0542W roku 1880, czyli w chwili przeniesienia szkoły do Szamotuł, zakład otrzymał uprawnienia do wystawiania świadectwa dojrzałości. Zaborcy usiłowali uczynić z szamotulskiej szkoły ostoję germanizacji. Większość uczniów stanowili Niemcy. Do 1905 r. język polski był przedmiotem    nadobowiązkowym, później usunięto go zupełnie. Na wniosek Rady Ludowej i Żołnierskiej 4 grudnia 1918 r. wprowadzono w szkole wykłady religii w języku polskim i powołano komisję szkolną. Dzięki niej 10 lutego 1919 r. polscy uczniowie zaczęli uczyć się swego języzyka ojczystego w wymiarze 3 – 4 godzin tygodniowo. Ustąpił wtedy ostatni niemiecki dyrektor szkoły dr Bunger, a jego miejsce zajął Antoni Bonin. Dzięki staraniom magistratu 15 września 1919 r. przekształcono szkołę rolniczą na państwowy zakład średni /wyższy/ naukowy dla chłopców. Dnia 1 października 1919 r. szkoła przeszła na własność państwa, a z dniem 21 stycznia 1920 r. otrzymała nazwę „Progimnazjum im. ks. Piotra Skargi”. Ostatni egzamin dojrzałości uczniów szkoły rolniczej odbył się 13 czerwca 1921 r. i w tym dniu przestała istnieć.


Nowa karta historii szkoły

zamekW roku 1946 w ówczesnym majątku ziemskim Szamotuły – Zamek założono Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. W tym samym czasie w Edwardowie koło Poznania powołano do życia Państwowe Męskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego, które w dwa lata później przeniesiono do Szamotuł. Szkoła przyjmowała kolejno nazwy: Liceum Produkcji Roślinnej i Liceum Hodowlane. Bazę szkolenia praktycznego stanowiło ówczesne gospodarstwo  Szamotuły  –  Zamek  i  Mutowo (z folwarkiem Ludwikowo) o łącznej powierzchni 630 hektarów.

W latach 1950 – 56 istniało Państwowe Technikum Hodowlane, a od 1956 r. powołano na tej samej bazie Państwowe Technikum Rolnicze. Ostatni absolwenci tegoż technikum opuścili szkołę w 1975 r. Przez cztery lata, począwszy od 1954 r. prowadzono Korespondencyjne Kształcenie Rolnicze. W roku 1969 powstało 5-letnie Państwowe Technikum Ochrony Roślin kształcące chemizatorów rolnictwa dla kilku ościennych województw. Równocześnie istnieje i rozwija się szkoła zasadnicza pierwotnie jako Dwuzimowa Szkoła Rolnicza, później tzw. SPR, tj. Szkoła Przysposobienia Rolniczego, aż po Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która istnieje do 1994r.

2 września 1974 r. na mocy decyzji władz wojewódzkich utworzono Powiatową Szkołę – Centrum Kształcenia Rolniczego. W skład tej szkoły weszła nie tylko Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Szamotułach, ale także takie same szkoły w Nowej Wsi, Pamiątkowie i Dusznikach Z chwilą likwidacji powiatów zasadnicze szkoły w Nowej Wsi i w Dusznikach przeszły do innych zespołów szkół, a szkołę w Pamiątkowie zlikwidowano. Od 1 września 1976 r. – zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie tworzenia zbiorczych zakładów szkolnych - technikum i szkoła zasadnicza zostają połączone i przekształcone w Zespół Szkół Rolniczych.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej w 1977 r. imienia Stanisława Staszica, człowieka związanego z Wielkopolską i sprawami rolnictwa. Sztandar ufundowały gminne zakłady produkcji rolnej. Organizowano w latach: 1972–76 Policealne Studium Weterynaryjne, 1975-80 Policealne Studium Ochrony Roślin, zaś od 1977–82 Policealne Stu- dium Drobiarstwa Od roku 1965 do 1980 istniał Ośrodek  Szkolenia   Rolniczego. W ramach pracy Ośrodka prowadzono kursy kwalifikacyjnei kursy na prawo jazdy. Szamotulski Ośrodek jako pierwszy w Wielkopolsce prowadził kursy kombajnistów na Vistulach. Koordynacja oświaty miała miejsce przy współpracy z RRZD (później WOPR) Sielinko. Od roku 1974 nieprzerwanie działa Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących (późniejsza nazwa – Technikum Rolnicze dla Dorosłych, dziś – Technikum nr 1 dla Dorosłych) oraz od 1977 Wieczorowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa (Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych).