• 1. Nazwa podmiotu publicznego

   Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.zsnr2-szamotuly.pl/

   2. Data publikacji i aktualizacji

   Data publikacji strony internetowej: 2019-10-15

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-05

   3. Dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu: Piotr Gotowy

   E-mail: piotr.gotowy@poczta.onet.pl

   Tel. (061) 29-21-559

   4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-04

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   5. Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

    Wymagania, które nie zostały spełnione:

   - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

   - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

   - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

   - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

   - alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),

   - kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

   6. Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   7. Dokumenty

   Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

   8. Wersja mobilna

   Strona internetowa szkoły jest całkowicie responsywna, czyli dostosowana do przeglądania na urządzeniach typu tablet czy telefon komórkowy. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

   9. Dodatkowe informacje

   Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

   - Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

   - Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,

   - W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.

   - Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w nowym oknie.

   - Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

   - Teksty są pisane w miarę przystępnym językiem dla osób niepełnosprawnych, staramy się stosować liczne akapity i brak justowania do prawej strony,

   - Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

   Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,

   - W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: mapa strony oraz możliwość powiększenia czcionki czy zmiany kontrastu (WCAG 2.0)

    10. Opis dostępności architektonicznej. 

   Wejście do budynku głównego jest usytuowane od strony ul. Szczuczyńskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony budynku głównego od strony boiska wejście na parter nie posiada stopni i jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze w budynku głównym znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście do budynku głównego prowadzące do kompleksu sportowego posiada kilka stopni schodowych. Wejście do budynku internatu nie posiada stopni, jednak aby wejść na parter trzeba pokonać kilka stopni schodów wewnątrz budynku. Do budynku szkolnego „B” prowadzą dwa wejścia wykonane z kilku stopni schodowych. W budynkach szkolnych korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynkach Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   11. Informacje na temat procedury odwoławczej

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (61-29-21-559) - osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pan Piotr Gotowy. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły: zsnr2-szamotuly@onet.pl 

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

    

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3
    • tel. (+48) 61-29-21-559
    • ul. Szczuczyńska 3
     64-500 Szamotuły
     Poland
    • Dyrektor: Arkadiusz Majer
    • Wicedyrektorzy: Ewa Peraj, Łukasz Janc
    • Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Kaczmarek
    • NIP: 787-10-30-195
    • REGON: 000100078
    • Kontakt z administratorem strony: piotr.gotowy@poczta.onet.pl
     piotr.gotowy@zsnr2-szamotuly.pl
   • Logowanie